polytene chromosome II | G3: Genes | Genomes | Genetics